Ouders
Ouders zijn de experts van hun kind. Zij kennen het kind het best. Bovendien blijven zij altijd betrokken bij hun kind, terwijl begeleiders en therapeuten komen en gaan.

Door ouders sterker te maken in de omgang met hun kind en dat te laten aansluiten bij hun eigen wensen en mogelijkheden, kunnen zij hun eigen krachten gebruiken om oplossingen te vinden voor hun kind. De vraag of de ouders betrokken moeten worden bij de hulpverlening is dan ook niet aan de orde. Het gaat er om hoe en wanneer.

Kennis van ouders, groepsleiding en overige hulpverleners wordt zoveel mogelijk gedeeld. Er is regelmatig overleg over de voortgang van een kind. Ouders zijn hierbij aanwezig en hebben hun eigen inbreng.
Om de verschillende hulpverleners met elkaar te verbinden werken we met het principe ‘één kind, één plan’ . Dit betekent dat we de verschillende hulpverleners rond een kind uitnodigen voor gezamenlijk overleg, om zo tot één plan te komen.

Intensief contact tussen ouders en de medewerkers van De Blauwe Zon is van belang. Wij vragen daarom aan ouders om hun kind zo veel als mogelijk zelf te brengen en te halen. Bij het brengen en halen van de kinderen is er gelegenheid om informatie uit te wisselen. Het is altijd mogelijk om een afspraak voor een uitgebreider gesprek te maken, via de mail contact te hebben of via whatsapp informatie uit te wisselen.

Ongeveer zes keer per jaar wordt een koffieochtend georganiseerd. Ouders zijn dan tussen 9:00 en 10:00 of tussen 14:00 en 15:00 welkom langs te komen en elkaar informeel te ontmoeten. Meestal is hierbij een medewerker van De Blauwe Zon aanwezig.
Medezeggenschap
Cliënten hebben advies- en informatierecht over een aantal belangrijke onderwerpen. Deze liggen vast in de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Omdat op De Blauwe Zon jonge kinderen zijn, vertegenwoordigen ouders hun kind.

Medezeggenschap bij De Blauwe Zon is op drie manieren geregeld. Op kind-niveau, op het niveau van De Blauwe Zon en op instellingsniveau.

Op kind niveau geven de ouders in de planbesprekingen aan wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Dit wordt omgezet in doelen en meegenomen in ‘Mijn Plan’ In Mijn Plan staan de afspraken die rondom een kind gemaakt worden.

Op het niveau van De Blauwe Zon wordt er elk jaar een ouderavond georganiseerd en is er twee keer een ‘koffieochtend-plus’. Onderwerpen waar we graag de mening ouders in willen horen zijn bijvoorbeeld het veranderen van beleid of het inkrimpen of uitbreiden van werkzaamheden. Zonodig organiseren we voor dit soort onderwerpen een extra bijeenkomst. Ouders kunnen ook zelf om een extra bijeenkomst vragen.

Van de medezeggenschapsbijeenkomsten wordt een verslag gemaakt. Er kunnen verbeterpunten geformuleerd zijn. In het verslag wordt dan aangegeven op welke manier, door wie en wanneer er aan deze verbeterpunten gewerkt wordt.
Het verslag wordt binnen twee weken na de bijeenkomst aan ouders uitgereikt en aan de centrale medezeggenschapsraad van Driestroom verstuurd.

Op instellingsniveau is De Blauwe Zon een onderdeel van Driestroom. Bij Driestroom praten de cliëntenraden mee per zorgkolom (Zorg, WMO, Kind, Jeugd & Gezin en Franchise). De vier voorzitters van de “kolomraden” vormen samen de centrale cliëntenraad en adviseren over het beleid van Driestroom aangaande de hele organisatie.
Ouders
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend