Aanmelden
Aanmelden
We vinden het belangrijk dat ouders hun kind met een goed gevoel bij ons plaatsen. Voordat een kind officieel wordt aangemeld, komen ouders daarom eerst kennismaken met De Blauwe Zon. Ze krijgen dan een rondleiding en uitleg over de werkwijze van De Blauwe Zon. Bij deze kennismaking is een familielid, een vertrouwd persoon, een verwijzer of een hulpverlener die bij het gezin betrokken is uiteraard ook welkom. 
De stappen voor een aanmelding zijn:

•     Observatie/proefsessie
De gedragskundige van De Blauwe Zon maakt een observatie van het kind. Dit kan thuis of op het dagverblijf/school waar het kind verblijft. Tijdens de observatie doet de gedragskundige een proefsessie om een indruk te krijgen hoe het kind reageert op de wijze waarop bij de trainingen wordt gewerkt. Zij maakt hier een verslag met een advies van.
De Blauwe Zon is een gecertificeerde organisatie, onderdeel van stichting Driestroom.
•     Indicatieaanvraag
Ouders nemen contact met het jeugdteam of het wijkteam van de gemeente op voor een
indicatieaanvraag. Meestal gebeurt dit aan de hand van een keukentafelgesprek. Er wordt een Perspectiefplan opgesteld met daarin onder andere de doelen die ouders met hun kind willen bereiken.

De Blauwe Zon is door de gemeenten niet ingekocht. Als onderbouwd kan worden dat plaatsing op De Blauwe Zon noodzakelijk is, omdat jeugdzorg die wel is ingekocht niet toereikend is, kan de gemeente een individuele betaalovereenkomst met Driestroom (is de organisatie waar De Blauwe Zon onderdeel van is) afsluiten. Ook plaatsing met een Persoonsgebonden Budget (Pgb) is mogelijk.

Zorgbelang of Stichting MEE kan ondersteunen bij deze aanvraag. Er kan met De Blauwe Zon contact opgenomen worden voor meer informatie.

•     Intakegesprek
Dit gesprek vindt plaats met de mentor van het kind, samen met de teamcoördinator of de orthopedagoog. Bij dit gesprek wordt de ouders gevraagd zoveel mogelijk over hun kind te vertellen. Wij leren het kind van tevoren graag zo goed mogelijk kennen zodat we met de begeleiding daarop kunnen aansluiten. Dit gesprek houden wij bij voorkeur bij het kind thuis, maar het is ook mogelijk om het gesprek op De Blauwe Zon te laten plaatsvinden.

•     Dossier
Er wordt een dossier samengesteld. Hiervoor vragen we om kopieën van onderzoeken en verslagen van deskundigen die zich eerder met het kind hebben beziggehouden. Daarnaast worden persoonlijke gegevens verzameld en dit wordt aangevuld met een verslag van het intakegesprek.
Het dossier wordt digitaal bijgehouden. Ouders hebben toegang tot het dossier en kunnen ook aan anderen toestemming geven. Ouders kunnen het dossier lezen, maar hier ook zelf in schrijven.

•     Starten
De startdatum en de dagen waarop het kind komt wordt in overleg afgesproken. Dat wat een kind aankan en de samenstelling van de groep worden hierin meegenomen. Als het nodig is wordt de mentor vrijgemaakt om de eerste dagen één op één het kind te laten wennen aan de nieuwe situatie.

•     Oudercursussen
Ouders nemen deel aan de cursussen van De Blauwe Zon. Er zijn vijf bijeenkomsten: Autisme, Sensorische informatieverwerking, Floorplay/emotionele ontwikkeling, communicatie en ABA/DTT. Naast ouders zijn ook andere belangstellenden, zoals de oppas, familie, verwijzers of betrokken hulpverleners van het kind welkom. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Data en tijden van de cursussen zijn terug te vinden bij de jaarplanning.
De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend
De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend